• facebook

WALNE ZGROMADZENIE ZAKR- 16 lipca 2020r.

16 cze WALNE ZGROMADZENIE ZAKR- 16 lipca 2020r.

              Zarząd Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR zwołuje

                                            Walne Zgromadzenie członków

w drugim terminie w dniu 16 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Warszawie,
ul. V Poprzeczna 13 – Filia Anin Wawerskiego Centrum Kultury

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia członków i powitanie przez Krzysztofa Dzikowskiego, Prezesa ZAKR

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

4. Sprawozdania Zarządu (sekretarz generalny Stanisław Klawe i skarbnik Robert Obcowski) i Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Leszek Szopa)

5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, udzielenie absolutorium dla ustępujących władz Związku

6. Wybory władz ZAKR

a. Prezesa ZAKR

b. Zarządu – wybory w sekcjach (po 5 członków z każdej sekcji)

c. Komisji Kwalifikacyjnych – kompozytorskiej i literackiej – wybory w sekcjach

d. Komisji Rewizyjnej (3 – 6 członków)

e. Sądu Koleżeńskiego (3 – 8 członków)

7. Wolne wnioski, zamknięcie zebrania

Zapraszamy członków ZAKR do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu – prosimy o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia i swojej obecności.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku regulowania składek członkowskich (10 zł/mies.). Składki można wpłacać na konto nr 58 1240 6175 1111 0000 4576 3067 lub osobiście w biurze ZAKR, ul. Daniłowiczowska 18/4A. O wysokość zadłużenia proszę pytać mailowo zakr@zakr.pl, lub telefonicznie 22 828-37-35. Składki można też opłacić przed Walnym Zgromadzeniem.

Przypominamy, że zgodnie z §17 Statutu ZAKR prawa członkowskie, w tym prawa wyborcze, ulegają zawieszeniu w stosunku do członków, którzy zalegają ze składkami przez okres co najmniej pół roku, do czasu uregulowania zaległości.

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną Walne Zgromadzenie odbędzie się na otwartym terenie przed budynkiem Filli WCK. Prosimy o przygotowanie się na ew. zmienne warunki pogodowe oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: używanie maseczek, utrzymanie dystansu, przestrzeganie higieny i innych, obowiązujących w tym dniu.