• facebook
 

Informacje

Czym jest ZAKR?

Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR zrzesza literatów i kompozytorów uprawiających na poziomie profesjonalnym twórczość w dziedzinie szeroko rozumianej rozrywki: piosenki, teatru muzycznego, kabaretu i in. Członkami ZAKRu byli i są praktycznie wszyscy twórcy o nazwiskach liczących się w tej dziedzinie. Związek istnieje (z paroletnią przerwą w okresie stalinowskim) od 1946 r.

HistoriaWładze
img-informacje

Zadania i Cele Związku

zrzeszanie twórców uprawiających duże i małe formy o charakterze rozrywkowym i popularnym, reprezentowanie ich w zakresie spraw artystycznych, zawodowych i społecznych;

popieranie, rozwijanie i upowszechnianie polskiej twórczości w kraju i za granicą;

pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego;

organizowanie form pomocy prawnej i koleżeńskiej w tym prowadzenie zorganizowanego na zasadach dobrowolności funduszu samopomocy koleżeńskiej; prowadzenie domów pracy twórczej;

ochrona artystycznych, moralnych i materialnych praw twórców oraz zawodów kompozytora, literata i pokrewnych;

wypowiadanie się w sprawach publicznych, szczególnie na temat zjawisk - procesów i tendencji dotyczących kultury.

img-czlonkowie
Członkowie

Stowarzyszenie Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR jest od 70 lat związkiem reprezentatywnym dla profesjonalnych literatów i kompozytorów tworzących branżę rozrywkową. Dąży do zachowania statusu i godziwego bytu twórców kultury, walczy o możliwość dostępu swoich reprezentantów do instytucji zajmujących się kulturą oraz instytucji rządowych decydujących o kształcie kultury narodowej.

Członkowie
Działalność ZAKR

ZAKR prowadzi działalność wydawniczą, organizuje festiwale i warsztaty piosenkarskie, przede wszystkim zaś troszczy się o interesy zawodowe twórców i o rozwój kultury w jej najbardziej popularnych przejawach.

Działalność
img-dzialalnosc
logo-esca-black

ZAKR jest członkiem ECSA (European Composer and Songwriter Alliance) stowarzyszenia związków twórczych z większości krajów europejskich (nie tyko EU), reprezentującej 23tys twórców. ZAKR ściśle współpracuje ze Związkiem Zawodowym Twórców Kultury, który wchodzi w skład Branży Kultury Forum Związków Zawodowych (drugiej co do wielkości centrali związkowej w Polsce), co daje mu pozycję do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego (dawna Komisja Trójstronna). ZAKR razem z innymi stowarzyszeniami współpracuje z Radą Środowisk Twórczych i Zespołem ds. Mediów przy ZZTK walcząc m.in. o zaopatrzenia emerytalne dla twórców (również tych niezwiązanych umową o pracę). Współpracując ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS (organizacją zbiorowego zarządu), tworzymy dodatkową barierę dla ochrony naszych praw autorskich.

Dziedziny działalności ZAKR
Nauka
Nauka
Edukacja
Edukacja
Oświata i wychowanie
Oświata i wychowanie
Kultura
Kultura
Sztuka
Sztuka
Ochrona dóbr kultury i tradycji
Ochrona dóbr kultury i tradycji