• facebook

Nowy Program Ministra KiDN

18 lis Nowy Program Ministra KiDN

Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego uruchomiło w ramach Programów Ministra nowy program “Rozwój Sektorów Kreatywnych”. Minister na wsparcie inicjatyw w ramach tego programu przeznaczył ponad 5 mln zł. Zachęcamy naszych członków do zapoznania się z regulaminami zamieszczonymi na :

Czasu zostało mało, bo termin składania wniosków upływa 30 listopada, a wypełnienie wniosku nie jest prostą sprawą. Drugi, dodatkowy termin to 31 marca 2017, ale w przypadku wyczerpania funduszy w 1 terminie, Minister może 2-gi termin odwołać.
Zachęcamy naszych członków do składania wniosków, bo na pewno wielu z Was ma świetne pomysły, i jeśli będą one się pokrywać ze strategicznymi celami programu, to jest szansa na dofinansowanie. Tymi celami są:
a) działania edukacyjne – wykształcenie odpowiednich zasobów wiedzy i kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem twórców w otoczeniu biznesowym, profesjonalizacją kadr zarządzających branżami kreatywnymi, w szczególności w zakresie eksportu; podnoszenie świadomości sektora finansów nt. potencjału i specyfiki sektorów kreatywnych (organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, branżowych spotkań sieciujących);
b) budowanie platform i sieci współpracy – stworzenie warunków do wymiany wiedzy, kontaktów, doświadczeń i dobrych praktyk; budowania kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz tworzenia centrów kompetencji i promocji polskich sektorów kreatywnych oraz pełnienia funkcji centralnego ośrodka informacji o danej branży; wykorzystanie synergii działań regionalnych ośrodków kreatywności w Polsce i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów do promocji polskich branż kreatywnych za granicą oraz tworzenie sieci współpracy dla tych z sektorów kreatywnych, które nie są reprezentowane przez żadną organizację w Polsce;
c) badania – budowanie wiedzy o sektorach kreatywnych w Polsce oraz monitorowanie ich rozwoju poprzez takie projekty badawcze jak:
 analiza znaczenia gospodarczego sektorów kreatywnych w Polsce (w tym zmiany wartości dodanej wytworzonej w sektorach kreatywnych i jej udziału w PKB oraz dynamiki liczby pracujących w tych sektorach w ostatnich latach w Polsce);
 analiza wpływu cyklicznego wydarzenia kulturalnego na rozwój gospodarczy i/lub społeczny miejscowości;
 rozpoznanie czynników sukcesu polskich projektów z obszaru przemysłów kreatywnych, które pozyskały finansowanie z zewnętrznego źródła (kredyt, inwestor, crowdfunding, inne);
d) rozwój produktu – tworzenie prototypów dzieł i produktów branż kreatywnych, mających na celu pozyskanie inwestora do jego wdrożenia oraz rozwijanie otwartości do podejmowania ryzyka i szukania innowacyjnych rozwiązań.
e) wsparcie eksportu – rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych, w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zagranicznych.